Planter’s potato man :) (Taken with Instagram)

Planter’s potato man :) (Taken with Instagram)